Raport nr 18/2012
23.05.2012

Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości posiadanych przez podmiot zależny Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 22 maja 2012 roku powziął informację, o tym iż w dniu 15 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów dokonał wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na zbiorze wierzytelności należących do jednostki zależnej Emitenta tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Subfundusz KI 1 z siedzibą w Warszawie (dalej: Fundusz). Przedmiotowe wierzytelności zostały przez Fundusz nabyte w dniu 8 marca 2012 roku, na mocy umowy nabycia portfela wierzytelności zawartej z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2012 opublikowanym dnia 8 marca 2012 roku.
Na podstawie w/w umowy, Fundusz nabył portfel wierzytelności z tytułu zawartych umów kredytu oraz umów pożyczki wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności wobec dłużników, o łącznej wartości nominalnej 367 633 110, 81 zł za cenę w kwocie 37 mln zł, które jednocześnie stanowiły aktywa znacznej wartości. Kryterium uznania umowy za znaczącą był fakt, iż jej wartość przekraczała 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych Funduszu równa była cenie nabycia.
Zastaw rejestrowy stanowi prawne zabezpieczenie spłaty, przez Fundusz na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kredytu obrotowego wraz z odsetkami, zaciągniętego do kwoty 40 500 000 zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych), ustanowione na zbiorze wierzytelności stanowiących 100% wierzytelności nabytych na mocy w/w umowy o przelew wierzytelności zawartej w dniu 8 marca 2012 roku. Kredyt obrotowy został udzielony Funduszowi na podstawie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego zawartej dnia 8 marca 2012 roku z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2012 opublikowanym dnia 8 marca 2012 roku.
Zastaw rejestrowy wpisano na podstawie wniosku Funduszu o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem na rzecz Getin Noble Bank S.A. złożonego dnia 9 marca 2012 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2012 opublikowanym dnia 9 marca 2012 roku.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Artur Górnik będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Z kolei Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami.