Raport nr 23/2014
28.06.2014

Uchwała BondSpot S.A. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji serii K jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 roku powziął informację, iż zgodnie z Uchwałą Nr 146/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. Zarząd BondSpot S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN (jeden tysiąc złotych), wyemitowanych przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”) będącego jednostką zależną Emitenta.