Raport nr 30/2017
18:46 21.06.2017

Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii C1

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2017, 15/2017, 15/2017/K, 16/2017 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 133/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 103.000 (sto trzy tysiące) zwykłych obligacji na okaziciela serii C1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł (sto trzy miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.