Raport nr 9/2010
16.02.2010

Korekta raportu kwartalnego Kredyt Inkaso S.A. za trzeci kwartał 2009/2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w opublikowanym w dniu wczorajszym (15
lutego 2009 r.) raporcie kwartalnym za trzeci kwartał 2009/10 w nagłówku tabeli z wybranymi danymi finansowymi
wkradł się błąd. Niewłaściwie wskazano datę rozpoczęcia okresu sprawozdawczego jako 2009.10.01 a powinno
być 2009.04.01 oraz okresu porównawczego jako 2008.10.01 a powinno być 2008.04.01
Podstawa prawna:
Paragraf 82 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33, poz. 259 ze zm.).