Raport nr 43/2010
16.07.2010

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 398 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 sierpnia 2010 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278, 03 – 841 Warszawa

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał oraz uzasadnienia do proponowanych uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.