Raport nr 26/2018
08:42 2.05.2018

Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii PA02 w obrocie na rynku regulowanym

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym informacji, stosownie do § 34 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.), że zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 413/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 Spółki o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), Obligacje zostają wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Catalyst z dniem 7 maja 2018 r., i w tej dacie rozpocznie się ich notowanie w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą KRI1222.

Pliki do pobrania