Raport nr 23/2012
19.07.2012

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2012 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 9 lipca 2012 r. (zmieniono § 2 ust. 2 pkt. 1 poprzez dodanie lit. p-s).
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.