Raport nr 25/2007
8.08.2007

I. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2007r. II. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 sierpnia 2007 r.

 1. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2007 r. Odstąpiono od powołania komisji skrutacyjnej w związku z faktem, iż w trakcie Zgromadzenia nie są przewidywane uchwały wymagające tajnego głosowania, zaś w Zgromadzeniu uczestniczy trzech akcjonariuszy. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
 2. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2007 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na ZWZ:
  • Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 36,58% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,00% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Artur Górnik reprezentował 280.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 34,15% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% w ogólnej liczbie głosów;
  • Kredyt Inkaso Sp. z o.o. reprezentował 240.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 29,27% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,80% w ogólnej liczbie głosów.

  Na ogólną liczbę 4.995.000 akcji Spółki, na ZWZ reprezentowanych było 820.000 akcji.
  Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa prawna:

 1. §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 2. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Treść uchwał podjętych:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA w Zamościu z dnia 08 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:
Na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia wybiera się Pana Ireneusza Chadaja.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA w Zamościu z dnia 08 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 ksh Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjąć następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. za okres od 01.01.2006r. do 27.12.2006r.
 6. Podjecie uchwały w sprawie rozliczenia udziałów w niepodzielonym zysku spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. przysługujących wspólnikom spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umową spółki według stanu na dzień 27 grudnia 2006 roku.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamkniecie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA w Zamościu z dnia 08 sierpnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r.

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r. obejmujące:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • bilans na dzień 27 grudnia 2006 roku,
 • rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 27.12.2006 r.,
 • dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA w Zamościu z dnia 08 sierpnia 2007 r.
w sprawie: rozliczenia udziałów w nierozliczonym zysku spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. przysługujących wspólnikom spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. zgodnie z umowa spółki według stanu na dzień 27 grudnia 2006 roku.

§ 1
Rozlicza się udziały w nierozliczonym na dzień 27 grudnia 2006 roku (dzień poprzedzający dzień przekształcenia) zysku spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. komandytowa przysługujące wspólnikom spółki Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt Inkaso sp. z o.o. sp. k. zgodnie z § 11 umowy spółki w sposób następujący:

Kwota zysku podlegająca rozliczeniu:

 • kwota zysku za okres od 01 stycznia 2006 r. do 27 grudnia 2006 r. – 2.276.502,16 zł
 • kwota nierozliczonego zysku z lat poprzednich – 250.687,80 zł

Łącznie kwota: – 2.527.189,96 zł
Wspólnik Zysk przypadający na wspólnika
łącznie w tym na dzień w tym zobowiązanie do wypłaty
31.10.2006 rozliczony kapitałem akcyjnym Kredyt Inkaso SA w wyniku przekształcenia
Agnieszka Buchajska 1.507.673,96 1.212.122,78 295.551,18
Monika Chadaj 301.534,80 242.424,56 59.110,24
Sławomir Ćwik 240.551,10 180.572,24 59.978,86
Artur Górnik 301.534,80 241.724,56 59.810,24
Kredyt Inkaso sp. z o.o. 175.895,30 141.414,32 34.480,98

§ 2
Ustala się termin wymagalności zobowiązania ujętego w § 1 na 10 sierpnia 2007 roku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Górnik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania