Raport nr 52/2011
11.10.2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

I. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 11 października 2011 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w celu przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012 rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. a kończący się 1 marca 2012 r., przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2011 r. a kończącego się 1 marca 2012 r. oraz badania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. na rok obrotowy 2011/2012.

Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipińskiego 8/5, 30-349 Kraków, miejsce prowadzenia działalności: ul. Kobierczyka 193B, 30-382 Kraków
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.
Emitent korzystał w przeszłości z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. Wybrany biegły rewident dokonał:
1) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r.;
2) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.;
3) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.;
4) wykonywał usługi poświadczające, opinie i raporty wymagane do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA;
5) przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1.04.2010 r. do 30.09.2010 r. oraz badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego za ten sam okres, a także do badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1.04.2010 r. i kończący się 31.03.2011 r.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia czynności.
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

II.Ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 października 2011 r. powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego dotychczasowemu członkowi Panu Ireneuszowi Chadaj.