Raport nr 33/2013
12.11.2013

Informacja o przekroczeniu przez Quercus TFI S.A. 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przekroczeniu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o poniższej treści:

„Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wprowadzaniu instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy, niniejszym Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze”) zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Kredyt Inkaso S.A. oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 6 listopada 2013 roku.
Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 643 411 akcji Spółki, co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 643 411 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 6 listopada 2013 roku Fundusze łącznie posiadały 653 411 akcji Spółki, co stanowiło 5,05 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 653 411 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”