Raport nr 23/2017
18:34 28.04.2017

Zaskarżenie przez Emitenta postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi Emitenta na postanowienie w sprawie wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych w Spółce

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28.04.2017 r., uzyskał informację o złożeniu (w tym samym dniu) przez pełnomocnika procesowego Spółki, zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 03.04.2017 r. o odrzuceniu skargi Spółki z dnia 16.03.2017 r. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 03.03.2017 r. wyznaczające spółkę Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych w Spółce (celem zbadania zagadnienia wskazanego w projekcie uchwały – przedłożonym przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A., wraz z odnośnym wnioskiem o jej podjęcie – pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wznowionego w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r.).

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. W związku ze złożeniem zażalenia do czasu jego rozpatrzenia przez Sąd odwoławczy postanowienie referendarza nie podlega wykonaniu, a tym samym nie będzie możliwe na jego podstawie rozpoczęcie Badania przez Biegłego.