Raport nr 37/2016
31.03.2016

Informacja o wniesieniu pozwu przeciwko Spółce w sprawie ustalenia członkostwa i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 10/2016 i nr 35/2016 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 11.03.2016 r, przez Pana Karola Szymańskiego („Powód”), pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie, którego przedmiotem jest żądanie ustalenia przez Sąd, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, że Powód od dnia 03.03.2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki („RN”) i pełni funkcję Przewodniczącego RN („Pozew”).
Pozew zawiera zasadniczo identyczne uzasadnienie, jak pozew pochodzący od członka RN Pana Piotra Urbańczyka, o którym to pozwie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016. Powód twierdzi, że Przewodniczący RN Pan Ireneusz Chadaj w dniu 19.02.2016 r. skutecznie złożył swoją rezygnację z pełnionej funkcji i członkostwa w RN, wobec czego doszło do uszczuplenia składu RN, a to z kolei – zdaniem Powoda – uzasadniało dokonanie kooptacji Powoda do składu RN i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego RN podczas spotkania niektórych członków RN w dniu 03.03.2016 r. o godz. 15.00, jakie uprzednio zwołał – tytułując je „posiedzeniem RN” – ówczesny Wiceprzewodniczący RN Pan Mirosław Gronicki.

W ocenie Spółki Pozew jest w oczywisty sposób bezzasadny, wobec całkowitej bezpodstawności zarzutów i twierdzeń formułowanych przez Powoda. Spółka zamierza przeciwstawiać się żądaniu Pozwu, czynnie uczestnicząc w postępowaniu sądowym wszczętym wniesieniem Pozwu (szczegółowe, krytyczne odniesienie się do twierdzeń Powoda nastąpi w stosownej odpowiedzi na Pozew).

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w odniesieniu do kwestii statusu Pana Ireneusza Chadaja jako osoby wchodzącej nieprzerwanie w skład RN i pełniącej w funkcję Przewodniczącego RN, zachowują pełną aktualność i adekwatność zarówno wyjaśnienia przedstawione w treści informacji zawartych w raportach bieżących Spółki nr 9/2016 i nr 10/2016, jak i nieprawomocne rozstrzygnięcie sądowe, wydane w formie postanowienia z dnia 23.03.2016 r. Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), o którego treści Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2016. Ponadto, kluczowe twierdzenia Pozwu podważa stanowisko zaprezentowane w sporządzonej na zlecenie Spółki opinii prawnej renomowanego doradcy prawnego, która została załączona do Komunikatu Zarządu Spółki z dnia 25.03.2016 r. (dostępnego w sieci Internet pod adresem: http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/artykuly/2937,1170,komunikat-zarzadu-kredyt-inkaso-s-a-w-zwiazku-z-niektorymi-wypowiedziami-medialnymi-przedstawicieli-best-s-a.htm).