Raport nr 31/2009
24.07.2009

Powołanie Komitetu Audytu oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2009 r. spełniając wymóg wynikający z art. 86 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649) powołała 3 – osobowy Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani Pan Robert Buchajski, Pan Ireneusz Chadaj oraz Pan Tomasz Filipiak. Funkcję Przewodniczącego powierzono Panu Tomaszwi Filipiak, który spełnia wymogi z art. 86 ust. 4 ustawy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 23 lipca 2009 r. powierzyła funkcję Sekretarza Panu Tomaszowi Filipiak powołanemu w jej skład przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 lipca 2009 r.

Artur Górnik – Prezes Zarządu