Raport nr 5/2015
27.02.2015

Spełnienie warunków zawieszających dotyczących umowy kredytowej jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. dotyczących umowy kredytowej jednostki zależnej Emitenta, tj. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luxemburgu („Jednostka Zależna”) informuje, że w dniu 27.02.2015 r. spełnione zostały brakujące warunki zawieszające warunkujące wypłatę przez Bank (Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) pierwszej transzy kredytu, tj.: (a) Jednostka Zależna zapewniła na rachunku bankowym środków niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń kredytu, (b) dostarczono Bankowi zaświadczenie o zapisaniu zastawionych certyfikatów w ewidencji, (c) dostarczono uchwałę Zgromadzenia Inwestorów wyrażającą zgodę ustanowienie zastawu zwykłego i rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych serii C OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. O spełnieniu warunku zawieszającego warunkującego wypłatę II transzy kredytu Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Wobec powyższego pierwsza transza kredytu została uruchomiona przez Bank w dniu 27.02.2015 r.