Raport nr 42/2019
14:48 3.10.2019

Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki

 

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 października 2019 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z podmiotem powiązanym większościowego akcjonariusza Spółki – WPEF VI Finance Limited („Pożyczkodawca”) („Umowa Pożyczki”), na podstawie której Pożyczkodawca udzieli Spółce pożyczki w kwocie 4 200 000 EUR z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących potrzeb gotówkowych Spółki.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w skali roku, zaś spłata całości zobowiązania z tytułu Umowy Pożyczki nastąpi do dnia 1 lipca 2020 r. z możliwością wcześniejszej spłaty.

Pożyczka zostanie zabezpieczona na nieobciążonych aktywach Emitenta lub podmiotu wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej Emitenta do wysokości 150% wartości nominalnej pożyczki.

Pliki do pobrania