Raport nr 7/2013
1.03.2013

Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2013 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950), informacje o nabyciu akcji Emitenta.

 

W dniu 27.02.2013r. osoba zobowiązana Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. Paweł Szewczyk kupił 2.000 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,00 zł za 1 akcję. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez Prezesa Zarządu Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 1 marca 2013 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.