Raport nr 32/2015
11.09.2015

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 11 września 2015 r. Pan Robert Gajor złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
Pan Robert Gajor nie podał powodu złożenia rezygnacji.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.