Raport nr 5/2008
15.02.2008

I Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

 1. Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lutego 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonany został wpis podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, akcji na okaziciela serii C.
  W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta w kwocie wynosi 5 494 000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) i dzieli się na:

  1. 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
  2. 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.
  3. 499 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.

  Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 5 494 000 z tego na akcje serii A przypada 3 745 000 głosów, na akcje serii B 1 250 000 głosów oraz na akcje serii C 499 000 głosów.

 2. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym dzisiejszym powziął wiadomość, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 lutego 2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2007 r.
  Dokonane zmiany w Statucie polegają na tym, że:

  1. w § 3 Statutu po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: „Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 7/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.”
  2. w § 3 Statutu po ust. 3 dodano ust. 4 w brzmieniu: „Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

Szczegółowa podstawa:

 1. § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).
 2. § 39 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

Artur Górnik – Prezes Zarządu