Raport nr 24/2022
20:32 22.04.2022

Opinia Zarządu Spółki dotycząca wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje opinię dotyczącą złożonego w dniu 04.04.2022 r. przez akcjonariusza Spółki – spółkę  BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Wnioskodawca”), wniosku w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania określonych w tym wniosku zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, który Wnioskodawca sformułował w ramach zgłoszonego Spółce – z powołaniem się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25.04.2022 r. na godz. 09.00 w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa (o tym wniosku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2022).

 

Tekst powyższej opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania