Raport nr 12/2024
16:49 21.02.2024

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki: (i) nr 15/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r., (ii) nr 25/2023 z dnia 17 lipca 2023 r., (iii) nr 59/2023 z dnia 05 grudnia 2023 r. oraz (iv) nr 11/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji łącznie 68 000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii M1, N1, P1 i R1 („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu Emisji Obligacji, który zakończył się w dniu 16 lutego 2024 r. („Program”).

Emitent   informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów emisji Obligacji w ramach Programu wyniosła  2 920 258 PLN, w tym z tytułu:

  1. a) przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji w ramach Programu – 2 211 991 PLN;
  2. b) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 553 500 PLN;
  3. c) promocji emisji Obligacji w ramach Programu – 154 767 PLN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z emisjami Obligacji w ramach Programu.

Średni koszt przeprowadzenia emisji Obligacji w ramach Programu przypadający na jedną Obligację wyniósł  42,94 PLN.

Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji w ramach Programu oraz promocji emisji Obligacji w ramach Programu zostały każdorazowo uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji danej serii i są odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji danej serii zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i obciążają wynik finansowy Spółki w okresie od daty zatwierdzenia prospektu do najpóźniejszej daty wykupu Obligacji.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 ust. 1 pkt 12) i 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pliki do pobrania