Raport nr 8/2013
6.03.2013

Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 marca 2013 r. otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950), informacje o nabyciu akcji Emitenta.

Osoba zobowiązana Członek Zarządu (Prezes) Kredyt Inkaso S.A. Pan Paweł Szewczyk dokonał następujących transakcji:
1) W dniu 1 marca 2013 r. kupił 1.743 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,00 zł za 1 akcję.
2) W dniu 4 marca 2013 r. kupił 300 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,47 zł za 1 akcję.
3) W dniu 5 marca 2013 r. kupił 500 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A. po cenie 12,40 zł za 1 akcję.

Miejsce i tryb zawarcia wszystkich transakcji: Giełda Papierów Wartościowych S.A., kupno na rynku regulowanym, transakcja sesyjna zwykła. Dane te wynikają z informacji sporządzonych przez Pana Pawła Szewczyka w Zamościu w dniu 5 marca 2013 r. i złożonych Spółce w tym samym dniu.