Raport nr 39/2011
22.04.2011

Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2011 roku powziął informację o nabyciu aktywów znacznej wartości, w wyniku realizacji zlecenia przekazanego Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Copernicus Capital TFI S.A.) na nabycie jednostek uczestnictwa w Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych („Subfundusz”). Zlecenie transakcji nabycia jednostek uczestnictwa zostało wykonane w oparciu o umowę z dnia 6 kwietnia 2011 r. zawartą przez Emitenta z Copernicus Capital TFI S.A. Wycena transakcji nastąpiła w dniu 20 kwietnia 2011 roku i nabyto 189 591,430467 jednostek uczestnictwa na łączną kwotę 20 000 000 zł. Wartość ewidencyjna nabytych jednostek uczestnictwa w księgach rachunkowych Emitenta na dzień nabycia wynosiła 20 000 000 zł.
Subfundusz może lokować od 66% do 100% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę na terenie Polski. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, kursów walut obcych, wysokości stóp procentowych. Nabycie jednostek uczestnictwa zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji akcji serii H. Celem nabycia jednostek Subfunduszu jest lokowanie środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Emitenta do czasu realizacji właściwych inwestycji określanych celami emisji, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego bezpieczeństwa inwestycji i możliwości szybkiego wycofania zainwestowanych środków w każdym czasie, na potrzeby wykorzystania ich w ramach działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.
Nabycie aktywów odbyło się na warunkach rynkowych. Kryterium uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.