Raport nr 39/2017
18:49 31.08.2017

Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

W ślad za wnioskiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę rekomendując przekazanie zysku netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. w wysokości 2.592.493,34 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.