Raport nr 12/2013
22.04.2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2013 r. i kończącym się 31 marca 2014 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 14 sierpnia 2013 r.,
• za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r.: 17 lutego 2014 r.,
Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 20 czerwca 2013 r.,
w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 2 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).