Raport nr 19/2020
07:56 9.11.2020

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu 6 listopada 2020 r. – od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.274.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,14 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 18/2020 („ZWZ”), dodatkowych punktów.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

Pliki do pobrania