Raport nr 41/2010
2.07.2010

Decyzja o wypłacie dywidendy – korekta raportu bieżącego Nr 38/2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 38/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. informujemy że treść raportu zawierała błąd. Poniżej przekazujemy prawidłową treść raportu.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 lipca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16/2010 dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 roku a kończący się 31 marca 2010 roku w wysokości 5.533 tys. zł.
Zgodnie z w/w uchwałą zysk przeznacza się w całości na rzecz akcjonariuszy, na zasadach określonych poniżej:

Kwota zysku przeznaczonego na rzecz akcjonariuszy, powiększona o kwotę zysku z lat ubiegłych w wysokości 3 (trzy) tysiące złotych, to jest łącznie 5.536 tys. zł.:

a) w kwocie 1.373.500 zł. zostanie wypłacona akcjonariuszom, po uwzględnieniu niezbędnych potrąceń na poczet podatku dochodowego od sum przeznaczonych na rzecz akcjonariuszy zgodnie z niniejszą uchwałą, środkami pieniężnymi, zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wypłaty dywidendy,

b) w kwocie 4.162.500 zł. zostanie przeznaczona na akcje gratisowe dla akcjonariuszy, a w tym celu zostanie przeniesiona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie emisji akcji gratisowych.

Na zasadzie § 9 w Rozdziale XIII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że kwota 1.373.500 zł (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych), tj. kwota 25 gr. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Liczba akcji notowanych na rynku regulowanym, które uczestniczą w dywidendzie wynosi 5.494.000 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące).

Prawo do dywidendy (dzień D) ustalono na dzień 16 lipca 2010 r., wcześniej w raporcie bieżącym Nr 38/2010 w polskiej wersji językowej podano błędną datę (8 lipca 2010 r.) .

Termin wypłaty dywidendy (dzień W) ustalono na dzień 8 października 2010 r.

Na zasadzie § 14 w Rozdziale XIII Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że kwota nie wyższa niż 322.174 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote), przeznaczona została na kapitał zakładowy i emisję nie więcej niż 322.174 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji przydzielonych akcjonariuszom w proporcji 0,058641 akcji nowej emisji na każdą akcję. Liczba akcji notowanych na rynku regulowanym, które uczestniczą w przydziale wynosi 5.494.000 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące).

Prawo do ustalenia uprawnionych do akcji (dzień D) ustalono na dzień 16 lipca 2010 r.

Dzień przydziału akcji (dzień W) wynikać będzie z postanowienia sądu rejestrowego o wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.