Raport nr 21/2022
10:20 15.04.2022

Dopuszczenie obligacji serii I1 do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 386/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst) 170.097 obligacji na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Emisja obligacji serii I1 nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 150.000.000 złotych.

Pliki do pobrania