Raport nr 15/2019
15:52 25.04.2019

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §7 ust. 4 Statutu Spółki, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, budynek Horizon, V Piętro, 02-672 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

 

Pliki do pobrania