Raport nr 28/2015
31.08.2015

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 sierpnia 2015 r. wpłynęła do Spółki informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w zawiadomieniu z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o poniższej treści:

„ZAWIADOMIENIE
Przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
W nawiązaniu do złożonego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2015 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) („Ustawa”), przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”) zawiadomienia w którym Fundusz poinformował o nabyciu akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informujemy, iż w w/w zawiadomieniu błędnie wskazana została data nabycia akcji jako 26 sierpnia 2014 r. Fundusz nabył akcje Spółki w dniu 26 sierpnia 2015 r., natomiast data 26 sierpnia 2014 r. stanowi oczywistą omyłkę pisarską.

W związku z powyższym prawidłowa treść zawiadomienia brzmi:
W wyniku nabycia w dniu 26 sierpnia 2015 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 005 akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 28% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie dotychczas posiadany udział zwiększył się o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 3 039 989,00 akcji Spółki, stanowiących 23,5 % kapitału zakładowego Spółki, dających 3 039 989,00 głosy, co stanowiło 23,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie 3 697 275,00 akcji Spółki, co stanowi 28,58 % kapitału zakładowego Spółki i daje 3 697 275,00 głosów oraz 28,58 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Towarzystwo jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę, w ramach Funduszu, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.”