Raport nr 20/2024
15:23 27.03.2024

Podsumowanie emisji obligacji serii S1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2024 z dnia 22 marca 2024 r., niniejszym  informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 49 999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00337 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 27 marca 2024 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 7 marca 2024 r. i zakończyła się w dniu 20 marca 2024 r.;
 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 22 marca 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 27 marca 2024 r.;
 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 49 999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro);
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 15,40%;
 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 59 097 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 909 700,00 EUR (pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset euro);
 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 49 999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro);
 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 EUR (sto euro), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro).

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 100,00 EUR (sto euro) za jedną Obligację.

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyły 232 osoby;
 2. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 232 osobom;
 3. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
 4. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 4 999 900,00 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
 5. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Informacja o wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji zostanie przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę wysokości tych kosztów.

Pliki do pobrania