Raport nr 68/2010
29.10.2010

Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. w Zamościu (Emitent) informuje, że w organizowanym przez PKO BP w dniu dzisiejszym (29 października 2010 r.), przetargu na pakiet wierzytelności pochodzących z produktów detalicznych o nominalnej wartości 210 mln zł., Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Kredyt Inkaso I NS FIZ) zaoferował najwyższą cenę. Kredyt Inkaso S.A. na mocy umowy z TFI Allianz, o której informowaliśmy w raporcie bieżącym 14/2010 z dnia 20 marca 2010 r., jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji. Kredyt Inkaso S.A. jest jedynym beneficjentem dochodów z dokonanych inwestycji.

Zgodnie z informacją uzyskaną od zbywcy wierzytelności do zakończenia procesu sprzedaży wymagana jest zgoda Zarządu banku PKO BP oraz złożenie podpisów na dokumentach przenoszących wierzytelności przez uprawnione osoby, co jest spodziewane do końca grudnia 2010 r..

Powyższe zdarzenie jest wynikiem realizacji przez Kredyt Inkaso S.A. przyjętej strategii zakładającej uzyskanie znaczącej pozycji na rynku hurtowego obrotu wierzytelnościami z tytułu usług bankowych.