Raport nr 14/2021
19:39 14.05.2021

Informacja o umorzeniu przez Sąd, w części, postępowania z powództwa akcjonariusza Spółki przeciwko Spółce o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie dotyczącym udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2016 i nr 65/2017, informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia z dnia 14 maja 2021 r. („Postanowienie”) o umorzeniu, w części, postępowania toczącego się przed Sądem z (połączonych do wspólnego rozpoznania) powództw akcjonariusza Spółki – BEST S.A. („Akcjonariusz”), w przedmiocie uchylenia niektórych uchwał Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 3 października 2016 r. oraz z dnia 27 września 2017 r. („Postępowanie”).

Zgodnie z Postanowieniem, przedmiotem umorzenia jest Postępowanie w zakresie dotyczącym dwóch, zaskarżonych przez Akcjonariusza uchwał Zwyczajnych Zgromadzeń Spółki w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki, Pawłowi Szewczykowi, tj.:

1) Uchwały nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2016 r. w sprawie udzielenia (ówczesnemu) ww. Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 r. i kończący się 31 marca 2016 r., oraz

2) Uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia (ówczesnemu) ww. Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.
Umorzenie powyższych uchwał nastąpiło na wniosek Spółki, ze względu na bezprzedmiotowość dalszego prowadzenia Postępowania w sprawie tych uchwał, wobec faktu podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 17/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu ww. Członkowi Zarządu, z mocy której to uchwały absolutoria udzielone mu za wskazane wyżej okresy zostały cofnięte (o podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2020).

Postanowienie nie jest prawomocne.

Pliki do pobrania