Raport nr 5/2012
15.02.2012

Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę niepoddanej badaniu biegłego rewidenta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A na rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.04.2011 i kończący się w dniu 31.03.2012:

Stanowisko Zarządu Kredyt Inkaso S.A. odnośnie poziomu realizacji prognozy:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wg. stanu wiedzy na chwilę publikacji niniejszego raportu:

1. podtrzymuje prognozę w następującej części:
– prognozowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 59,90 mln pln,
– prognozowany skonsolidowany zysk netto: 18,60 mln zł,
– wskaźnik EPS – 1,44 pln,
– wskaźnik EPS rozwodniony – 1,44 pln,
nie spodziewając się odchyleń wykonania o więcej niż +/- 10% od prognozowanych wartości.

2. dokonuje korekty prognozy w następującej części:
– poziom zadłużenia oprocentowanego: 217,67 mln pln,
– wskaźnik struktury kapitałów ((zobowiązania/skorygowany kapitał własny (kapitał własny – kapitał z aktualizacji wyceny)) – 1,54