Raport nr 35/2016
25.03.2016

Informacja o rozstrzygnięciu sądowym potwierdzającym brak skutecznej rezygnacji Pana Ireneusza Chadaja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a tym samym nieprzerwane pełnienie przez niego funkcji Przewodniczącego Rady

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2016 i nr 10/2016, dotyczących m.in. podejmowania bezprawnych, szkodzących funkcjonowaniu Spółki inicjatyw wyrażających się w szczególności w kwestionowaniu członkostwa Pana Ireneusza Chadaja w Radzie Nadzorczej („RN”) oraz usiłowaniu doprowadzenia do zmiany składu obecnego Zarządu Spółki – informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o wydaniu Postanowienia Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 23.03.2016 r. (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), w przedmiocie rozpatrzenia wniosków, które były przejawem ww. inicjatyw w zakresie zamiaru wprowadzenia bezzasadnych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS („Postanowienie”). Treścią rozstrzygnięć zawartych w Postanowieniu jest:
1) odmowa wykreślenia z rejestru Pana Ireneusza Chadaja jako członka RN;
2) odmowa wpisu do rejestru Pana Karola Szymańskiego jako członka RN;
3) odmowa wykreślenia z rejestru Panów Pawła Szewczyka i Pawła Lisickiego jako członków Zarządu Spółki;
4) umorzenie postępowania w zakresie żądania wpisu do rejestru Pana Piotra Adama Urbańczyka jako członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z uzasadnieniem Postanowienia, podstawą powyższych rozstrzygnięć było jednoznaczne ustalenie, że:
(i)  Pan Ireneusz Chadaj nie złożył skutecznej rezygnacji z członkostwa w RN, gdyż tego rodzaju oświadczenie nie dotarło do Zarządu Spółki, natomiast Zarząd skutecznie otrzymał od Pana Ireneusza Chadaja oświadczenie o cofnięciu takiej rezygnacji (i to zanim oświadczenie o złożeniu rezygnacji doszło do wiadomości któregokolwiek z członków Zarządu);
(ii)  RN a ni jej poszczególni członkowie nie byli adresatami uprawnionymi do odbioru od Pana Ireneusza Chadaja oświadczenia o złożeniu rezygnacji, gdyż zgodnie z Regulaminem RN oświadczenie takie powinno być dostarczone Spółce, działającej przez jej Zarząd (a RN miała zostać jedynie poinformowana o tym fakcie);
(iii) dojście oświadczenia Pana Ireneusza Chadaja o złożeniu rezygnacji do wiadomości spółki BEST S.A., jako jednego z akcjonariuszy Spółki, nie może być traktowane jako skuteczne złożenie takiego oświadczenia, gdyż po pierwsze – istniał w Spółce Zarząd, będący właściwym adresatem w tym zakresie, po drugie – akcjonariusz (nawet jedyny) nie może być utożsamiany z całym organem Spółki, jakim jest jej walne zgromadzenie;
(iv)   wobec tego, że Pan Ireneusz Chadaj nie złożył skutecznie rezygnacji z członkostwa w RN i organ ten istniał nieprzerwanie w pełnym siedmioosobowym składzie, nieuprawnione było podjęcie przez ówczesnego Wiceprzewodniczącego RN Pana Mirosława Gronickiego inicjatywy zwołania posiedzenia RN w dniu 03.03.2016 r. na godz. 15.00, a tym samym – wobec niezdolności RN do podejmowania uchwał w ramach wadliwie zwołanego posiedzenia (zwłaszcza, że gdy obecni byli jedynie trzej członkowie RN,  przy wymaganym Statutem quorum wynoszącym w tym przypadku cztery osoby) – bezpodstawne było:
a) dokonanie kooptacji do składu RN Pana Karola Szymańskiego (wg wiedzy Spółki prawnika z reprezentującej BEST S.A. kancelarii RKKW w Warszawie) i powierzenie mu funkcji Przewodniczącego RN,
b) odwołanie Pana Pawła Szewczyka z funkcji Prezesa Zarządu,
c) odwołanie Pana Pawła Lisickiego z funkcji Wiceprezes Zarządu,
d) ustalenie składu Zarządu na jedną osobę i oddelegowanie członka RN Pana Piotra Urbańczyka do pełnienia funkcji członka Zarządu;
(v) Wszystkie decyzje zapadłe na wzmiankowanym w powyższym pkt (iv) spotkaniu, zwołanym w dniu 03.03.2016 r. na godz. 15.00, nie miały waloru skutecznie podjętych uchwał RN, a w związku z tym nie wywołują żadnych skutków prawnych;
Powyższe rozstrzygniecie w pełni potwierdza dotychczasowe stanowisko Spółki w odniesieniu do prób destabilizacji funkcjonowania organów Spółki, prezentowane w treści stosownych raportów bieżących i komunikatów Zarządu.
Postanowienie nie jest prawomocne.