Raport nr 17/2018
13:51 26.03.2018

Wstępne informacje podsumowujące subskrypcję obligacji serii PA02 w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z dokonaniem w dniu 26 marca 2018 r. warunkowego przydziału niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA02 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w dniu 2 marca 2018 r., przekazuje poniższe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji Obligacji, stosownie do § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).
Obligacje w liczbie 300.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (pełniącego rolę oferującego), w ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 300.000.000 złotych („Program”), objętego stosownym prospektem emisyjnym podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r. („Prospekt”). Emisja Obligacji jest drugą dokonywaną w ramach Programu.

W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 9 marca do dnia 22 marca 2018 r., 817 inwestorów w tym 813 detalicznych i 4 instytucjonalnych, złożyło łącznie 855 zapisów na 471.433 Obligacji. W wyniku zakończenia subskrypcji, 817 inwestorom warunkowo przydzielono wszystkie oferowane 300.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 złotych. Wartość Oferty Publicznej (rozumiana jako iloczyn liczby przydzielonych Obligacji i ich jednostkowej ceny emisyjnej) wynosi 30 000 000 złotych. Stopa redukcji w związku z nadsubskrypcją wyniosła 36,36%, natomiast stopa alokacji – 63,64%. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku, których realizacja w odpowiednim zakresie nastąpi wraz z rozliczeniem wpłat na Obligacje. Emitent w osobnym raporcie poinformuje o zarejestrowaniu i liczbie zarejestrowanych Obligacji w KDPW.

W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia na datę niniejszego raportu kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji, odnośne informacje zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym dotyczącym rozliczenia tych kosztów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji Obligacji.

Pliki do pobrania