Raport nr 14/2020
12:14 21.07.2020

Informacja o zawarciu transakcji z podmiotem powiązanym.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o ustanowieniu kolejnej transzy zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy obligacji serii F1, których procentowy udział pakietów wierzytelności rządzonym prawem polskim został zwiększony z 50 mln złotych do 75 mln złotych począwszy od dnia 26 kwietnia 2020 r., do ustanowienia, których Spółka była zobligowana w warunkach emisji obligacji serii F1. W celu ustanowienia zabezpieczenia Spółka zawarła umowę nabycia wierzytelności („Umowa”) z podmiotem powiązanym tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („KI I NS FIZ”). Na mocy Umowy, Spółka nabyła od KI I NS FIZ istniejące i wymagalne wierzytelności pieniężne o łącznej wartości nominalnej na dzień 24 marca 2020 roku 537.256.866,17 zł („Wierzytelności”) za łączną cenę 30.285.925,58 zł, ustaloną na podstawie niezależnej wyceny. Płatność ceny została rozliczona poprzez dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności stron Umowy. Informacja dotycząca tej transakcji umieszczona jest na stronie internetowej Spółki w zakładce „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.

Pliki do pobrania