Raport nr 6/2010
29.01.2010

Informacja osoby zobowiązanej

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 27 stycznia 2010 r. otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji sprzedaży akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.Dnia 14 września 2009 r. osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaj sprzedała 5 sztuk akcji Kredyt Inkaso SA po cenie 13,60 zł. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: Giełda Papierów Wartościowych, transakcja sesyjna zwykła. Informację sporządzono dnia 26 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)