Raport nr 34/2008
2.12.2008

Korekta raportu kwartalnego Q 2/2008

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, iż w Informacji Uzupełniającej do Jednostkowego Raportu Kwartalnego Q 2/2008 w punkcie V dotyczącym zestawienia stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od opublikowania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób nieprecyzyjnie wskazano zmiany w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w punkcie V w części dotyczącej Pana Artura Górnika. W części dotyczącej Rachunku Zysków i Strat podano dane narastające bez podania danych wyłącznie za 2 kwartał roku obrotowego 2008/09.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego przekazujemy skorygowaną w powyższym zakresie treść raportu kwartalnego Q 2/2008.

Pozostałe informacje zawarte w kwartalnym raporcie Q 2/2008 nie uległy zmianie. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonana korekta nie wpływa na wynik finansowy i obraz sytuacji ekonomicznej Emitenta.

Artur Górnik – Prezes Zarządu