Raport nr 83/2010
23.11.2010

Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Działając w oparciu o art. 34 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1080) Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym uchwały Nr 730/10 Zarządu Krajowego depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 listopada 2010 r. o następującej treści:
Na podstawie § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki KREDYT INKASO S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki KREDYT INKASO SA o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 28 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.) i nadać im kod PLKRINK00014, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki KREDYT INKASO S.A. oznaczone kodem PLKRINK00014, z zastrzeżeniem ust. 2. Po czym w ustępie 2 w/w uchwały postanowiono, iż zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę KREDYT INKASO S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie zaś z par. 2 uchwały informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w par. 1 ust. 1, pod kodem PLKRINK00014 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.