Raport nr 17/2024
12:02 19.03.2024

Warunkowa rejestracja obligacji serii S1 w KDPW

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 15/2024 z dnia 06 marca 2024 r., niniejszym  informuje, że w dniu 18 marca 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 49 999 (czterdziestu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 4 999 900,00 EUR (czterech milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset euro), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00337 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pliki do pobrania