Raport nr 51/2021
17:07 14.10.2021

Informacja o umorzeniu obligacji serii PA01 nabytych w ramach programu skupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 04 października 2021 r. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki w przedmiocie umorzenia 4.241 sztuk obligacji na okaziciela serii PA01 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 24 listopada 2017 r. („Obligacje”), o wartości nominalnej 100 zł każda Obligacja, o łącznej wartości nominalnej 424.100 zł. Obligacje zostały nabyte za łączną cenę 424.100 zł.

 

Spółka nabyła obligacje w celu ich umorzenia w ramach, trwającego do dnia 13 października 2021 r., programu skupu całej emisji obligacji serii PA01.

Pliki do pobrania