Raport nr 51/2018
17:24 27.09.2018

Treść uchwał podjętych oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2018 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 512 i 685), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2018 r. oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

 

 

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:

– nr 2/2018;

– nr 4/2018;

– nr 5/2018;

– nr 6/2018;

– nr 8/2018;

– nr 9/2018;

– nr 10/2018;

– nr 11/2018;

– nr 12/2018;

– nr 13/2018;

– nr 14/2018;

– nr 15/2018;

– nr 17/2018;

– nr 20/2018;

– nr 21/2018;

– nr 22/2018.

 

Ponadto Zarząd, na podstawie art. 428 par. 2 kodeksu spółek handlowych, odmówił udzielenia odpowiedzi na niżej wymienione pytania z uwagi na okoliczność, że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wobec powyższego pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw.

 

 

1.       Po jakiej cenie Spółka nabyła certyfikaty funduszu Agio Wierzytelności NSFIZ ?

2.       Jaka byłaby kwota wykupów gwarancyjnych na funduszu Agio Wierzytelności NSFIZ, gdyby fundusz ten nie został przez Spółkę nabyty?

3.       Jaka była faktyczna kwota inwestycji w nowe portfele od wierzycieli pierwotnych w latach obrotowych kończących się odpowiednio 31.03.2017 r. i 31.03.2018 r.?

4.       Czy Zarząd podjął próbę rozwiązania umów gwarancyjnych z funduszami Trigon i Agio?

5.       Czy Zarząd podejmował próbę aneksowania umów gwarancyjnych w celu zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności Spółki?

 

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło również od pkt 20 podpunkt 3, 4, 5 i 6  porządku obrad.

 

Pliki do pobrania