Raport nr 15/2016
3.03.2016

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i § 2 oraz art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 7 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym w związku z żądaniem akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie (posiadającego akcje Spółki reprezentujące 16,34% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki) – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2016 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 (budynek Nefryt), VI PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.