Raport nr 46/2016
19.04.2016

Informacja o cofnięciu żądania oraz wniosku dotyczących wpisu w KRS zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – w nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2016 oraz nr 39/2016 – informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o wpłynięciu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS:
1) pisma procesowego z dnia 08.04.2016 r., którego treścią jest cofnięcie żądania dokonania w rejestrze wpisu zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki („RN”), polegających na: (i) wykreśleniu Pana Ireneusza Chadaja jako członka Rady Nadzorczej Spółki oraz (ii) wpisaniu Pana Karola Szymańskiego jako członka RN;

2) pisma procesowego z dnia 13.04.2016 r., którego treścią jest cofnięcie w całości wniosku o dokonanie w rejestrze wpisu zmian w składzie Zarządu Spółki polegających na wykreśleniu z rejestru Panów Pawła Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego jako członków Zarządu Spółki.
W związku ze złożeniem powyższych pism, odnośne postępowanie rejestrowe podlega umorzeniu; o wydaniu postępowania w sprawie umorzenia Spółka poinformuje odrębnie po powzięciu stosownej informacji w tym zakresie.