Raport nr 16/2013
26.06.2013

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2013 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, WEJŚCIE A, V PIĘTRO, 02 – 672 Warszawa.

 

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał oraz uzasadnienia do proponowanych uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.