Raport nr 45/2009
5.12.2009

Prywatna emisja obligacji serii O

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że w dniu 4 grudnia 2009 r. na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii O.

  1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje od 2 (dwu) do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość Emisji Obligacji została ustalona na kwotę nie większą niż 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.
  2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
  3. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
  4. Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 07 grudnia 2011 roku.
    Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Oprocentowanie naliczane jest od dnia dokonania przydziału. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej, od dnia przydziału Obligacji i będą wypłacane co kwartał w następujących terminach: 09 marca 2010 r., 08 czerwca 2010 r., 07 września 2010 r., 07 grudnia 2010 r., 08 marca 2011 r., 07 czerwca 2011 r., 07 września 2011 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 10,80%. W kolejnych okresach oprocentowanie będzie równe stopie WIBOR6M obowiązującej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego plus stała marża.
  5. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 listopada 2009 r. wyniosła 44.282 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii O nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Artur Górnik – Prezes Zarządu