Raport nr 35/2015
14.09.2015

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 września 2015 r. otrzymał od AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o poniższej treści:
„Działając w imieniu AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 483 mając na względzie obowiązek określony w art. 69i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2015 roku (dalej zwana ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamiam, iż w związku z zawarciem w dniu 8 września 2015 roku przez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych co AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty umowy cywilno-prawnej i zbyciem przez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 3.807.218 (słownie: trzy miliony osiemset siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przez fundusze zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych co AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informuje, iż fundusze zarządzane przez to samo towarzystwo, które zarządza AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty siedzibą w Warszawie posiadają bezpośrednio po dokonaniu powyżej wskazanego zbycia akcji, mniej niż 5 % proc. Głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż nie istnieją inne podmioty zależne od AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadające akcje Spółki a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”