Raport nr 54/2015
20.11.2015

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje, że powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 20 listopada 2015 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 10/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 20 października 2015 r., polegających na zmianie § 9 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia.

Treść dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki:
§ 9 ust. 4
Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.
Treść postanowienia Statutu Spółki po zmianie:
§ 9 ust. 4
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.