Raport nr 15/2018
20:41 19.03.2018

Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 i § 27 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), że w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2018 r. wpłynęło do Spółki datowane na 19 marca 2018 r. oświadczenie o rezygnacji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewy Podgórskiej z członkostwa oraz pełnienia funkcji Sekretarza w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji są nowe obowiązki zawodowe.

Pliki do pobrania