Raport nr 61/2011
13.12.2011

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.)

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu przez Spółkę zależną Emitenta aktywów znacznej wartości.

W dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2011 r. Spółka zależna Emitenta o nazwie – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka zależna),zgodnie z potwierdzeniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii L z dnia 13 grudnia 2011 roku, objęła w drodze przydziału certyfikaty inwestycyjne serii L w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (KI I NS FIZ). Spółka zależna nabyła certyfikaty inwestycyjne serii L w ilości 105, o wartości 1 363 737,44 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) każdy i łącznej wartości 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy). KI I NS FIZ wyemitował 105 certyfikatów inwestycyjnych serii L, o wartości 1 363 737,44 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) każdy i łącznej wartości 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy) a zatem certyfikaty inwestycyjne serii L zostały objęte przez Spółkę zależną Emitenta w 100% wartości emisji.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej będącej nabywcą certyfikatów inwestycyjnych, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki zależnej jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zależnej oraz jednocześnie Emitent jak i Spółka zależna są jedynymi inwestorami emitującego certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Wobec powyższego, wskutek tej transakcji Emitent nabył pośrednio:
– 105 (sto pięć) certyfikatów inwestycyjnych serii L KI I NS FIZ za cenę 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy).

Wartość ewidencyjna nabytych certyfikatów inwestycyjnych serii L w księgach rachunkowych Spółki zależnej, wynosi łącznie 143 192 431,20 zł (sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy).
Transakcja nabycia certyfikatów została sfinansowana ze środków własnych Spółki zależnej pochodzących z kilku emisji obligacji o łącznej wartości 144 000 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony złotych).

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest w/w wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta